Save Preloader image

0%

Otwarte: Pn-Pt: 8:00-21:00, Sb-Nd: 9:00-21:00

Regulamin

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest najem na czas określony samochodu osobowego marki ………………………………………. nr rejestracyjny ……………………………………, rok produkcji ………………….. Przebieg……………………….numer seryjny VIN ………………………………………………………………………………………. zwany dalej samochodem.

2. Wynajmujący oddaje Najemcy wymieniony w pkt. 1 pojazd w najem na okres od dnia …………………………….. do dnia ………………………….

3. Najemca zawierając niniejszą umowę akceptuje, i przyjmuje odpowiedzialność własnym majątkiem w całości za wartość samochodu wynoszącą …………………………… zł netto. W sytuacji, w której ubezpieczyciel pojazdu z jakiegokolwiek powodu odmówi wypłaty odszkodowania w związku z utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem samochodu do wskazanej powyżej kwoty odpowiadać będzie Najemca.

 

§ 2 CENA

1. Cena najmu zostaje określona na kwotę ………………… za każdy rozpoczęty dzień najmu a jej uiszczenie w całości jest warunkiem udostępnienia samochodu Najemcy. Wskazana cena jest kwotą brutto.

2. W przypadku niezwrócenia przez Najemcę Wynajmującemu samochodu w uzgodnionym terminie, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia Najemca winny jest uiścić na rzecz Wynajmującego karę umowną w wysokości trzykrotności wynagrodzenia ustalonego w § 1 pkt 4 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. Przez zwrócenie pojazdu rozumie się jego dostarczenie przez Najemcę do siedziby Wynajmującego lub do uzgodnionego przez strony miejsca. Za miejsce uzgodnione przyjmuje się miejsce w wyraźny sposób zaakceptowane przez obie strony umowy przy zachowaniu formy dokumentowej.

3. Najemca zobowiązuje się nie przekraczać limitów dziennych przejechanych kilometrów określonych w tabeli limitów dziennych przejechanych kilometrów stanowiącej …………….. do przedmiotowej umowy. W przypadku przekroczenia dziennego limitu przejechanych kilometrów Najemca zapłaci na rzecz Wynajmującego opłatę w wysokości …………….. za każdy przejechany kilometr ponad limit.

4. W razie skorzystania przez Najemcę z opcji dostarczenia samochodu do wskazanego przez niego miejsca, jest on zobowiązany do wpłacenia z góry przed dostarczeniem samochodu, opłaty za podstawienia samochodu w wysokości ……………..

5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Wynajmujący jest uprawniony do pobierania opłaty rezerwacyjnej w wysokości ………………..

§ 3 UŻYWANIE SAMOCHODU

1. Za wyjątkiem przypadków wskazanych w umowie, Najemca jest jedyną osobą uprawnioną do prowadzenia samochodu w okresie objętym przedmiotową umową. Przez okres objęty przedmiotową umową rozumie się również okres opóźnienia w zwrocie pojazdu przez Najemcę Wynajmującemu. Powyższe ograniczenie nie dotyczy sytuacji gdy na skutek naruszenia postanowień umowy przez Najemcę Wynajmujący wypowie przedmiotową umowę i odbierze pojazd Najemcy. W takiej sytuacji osobą uprawnioną do prowadzenia pojazdu będzie osoba wskazana przez Wynajmującego.

2. Najemca nie ma prawa przekazywać samochodu innym osobom, nie może go oddawać w podnajem, do korzystania ani w żaden inny sposób udostępniać osobom czy podmiotom trzecim.

3. Nie jest dozwolone wykorzystywanie samochodu w zawodach lub rajdach samochodowych.

4. Przekraczanie samochodem granicy Rzeczypospolitej Polskiej albo wykorzystywanie go w kampaniach promocyjnych dozwolone jest jedynie za wyraźnym zezwoleniem Wynajmującego udzielonym na piśmie oraz po uiszczenia dodatkowej opłaty z tego tytułu w wysokości…………………

5. Samochodem wolno poruszać tylko po utwardzonych drogach publicznych. Zabronione jest korzystanie z samochodu na torach wyścigowych, szkoleniowych itp.

6. Zabronione jest:
– palenie w samochodzie tytoniu lub innych środków;
– przewóz samochodem zwierząt bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego;
– używanie samochodu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem;
– holowanie innych pojazdów;
– przewożenie w samochodzie przedmiotów niebezpiecznych lub których posiadanie jest zabronione, przedmiotów o ostrych krawędziach, które mogą uszkodzić tapicerkę samochodu;
– przewożenie większej ilości osób niż to wynika ze specyfikacji samochodu;

7. Wynajmujący informuje, iż samochód wyposażony jest w urządzenie monitorujące przemieszczanie się samochodu oraz jego parametry jazdy a także umożliwiające zdalne odłączenie zapłonu.

8. Najemca zobowiązuje się do przestrzegania przepisów prawa określających zasady poruszania się samochodem w szczególności do przestrzegania przepisów kodeksu ruchu drogowego, w szczególności osobie prowadzącej samochód nie wolno łamać przepisów kodeksu ruchu drogowego oraz ma on obowiązek stosować się do znaków drogowych, chyba że otrzyma pisemne zezwolenie/akredytację wraz z wpisaniem nr rejestracyjnego samochodu lub w inny odpowiedni sposób zostanie do tego upoważniony.

 

§ 4 STAN SAMOCHODU

1. Wynajmujący oświadcza, iż samochód jest w pełni sprawny i zdatny do używania zgodnie z jego przeznaczeniem.

2. Poprzez odebranie samochodu Najemca potwierdza, iż nie posiada on wad i jest w pełni sprawny zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. Samochód zostanie zwrócony Wynajmującemu w takim samym stanie w jakim znajdował się w chwili wydania. Stan samochodu w chwili wydania pojazdu oraz w chwili jego zwrotu zostanie potwierdzony protokołami zdawczoodbiorczymi podpisanymi przez obie strony umowy. Protokoły stanowią załącznik do przedmiotowej umowy nr …………..

4. Najemca jest w szczególności zobowiązany do
zwrócenia samochodu z pełnym zbiornikiem paliwa, a także czystego wewnątrz i na zewnątrz;
utrzymania samochodu w sposób odpowiadający jego właściwościom oraz przeznaczeniu;
dbania o właściwy poziom płynów eksploatacyjnych takich jak oleje, płyn hamulcowy, płyn w chłodnicy it;
utrzymania samochodu w należytym stanie technicznym;
przestrzegania zasad użytkowania samochodu zawartych w instrukcji obsługi samochodu (w szczególności rozgrzania i chłodzenia oleju oraz pozostałych elementów eksploatacyjnych przed jak i po każdorazowej jeździe);
nie usuwania i nie niszczenia numerów fabrycznych i tabliczek znamionowych samochodu;
niedokonywania zmian, przeróbek, montowania dodatkowych instalacji w pojeździe;
niezwłocznego powiadomienia Wynajmującego o każdym zdarzeniu drogowym takim jak wypadek, stłuczka, kolizja, kradzież z udziałem samochodu niezależnie od winy Najemcy oraz do niezwłocznego wezwania Policji celem udokumentowania przebiegu zdarzenia;
udostępnienia Wynajmującego w każdym momencie samochodu celem sprawdzenia jego sprawności, dokonania napraw, przeglądów oraz zabiegów konserwacyjnych, które uzna za konieczne do utrzymania pojazdu w należytym stanie technicznym;

§ 5 ZABEZPIECZENIE SAMOCHODU

1. Najemcy nie wolno pozostawiać samochodu bez należytego zabezpieczenia, w szczególności nie wolno mu pozostawiać samochodu bez zamkniętych drzwi i uruchomionych systemów alarmowych. Nie wolno mu też pozostawiać wewnątrz samochodu dokumentów samochodu oraz kluczyków.

2. W przypadku skradzenia samochodu Najemca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym organy ścigania i dopełnić w tym zakresie wszelkich wymaganych formalności. Najemca jest również zobowiązany udzielić w tym zakresie wszelkich wyjaśnień Wynajmującemu.

 

§ 6 OPŁATY I KARY PUBLICZNE

1. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek naruszenie przez Najemcę lub osobę trzecią, której udostępniono samochód, powszechnie obowiązujących przepisów prawa w szczególności przepisów prawa o ruchu drogowym. Najemca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich kar i opłat w związku z użytkowaniem pojazdu w okresie trwania umowy.
2. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za opłaty naliczone w związku z wjazdem samochodem do stref objętych dodatkowymi opłatami wjazdu, oraz w związku z parkowaniem w miejscach objętych opłatami za parkowanie w okresie trwania umowy. Najemca jest zobowiązany do pokrycia wszelkich opłat w związku z wjazdem samochodem do stref objętych dodatkowymi opłatami wjazdu, oraz w związku z parkowaniem w miejscach objętych opłatami za parkowanie w okresie trwania umowy.
3. W przypadku gdyby Wynajmujący został poinformowany o naliczeniu/nałożeniu kar lub opłat w związku z użytkowaniem samochodu w okresie trwania umowy, Najemca jest zobowiązany do ich pełnego pokrycia. Najemca jest również zobowiązany wskazać osobę, która dopuściła się naruszenia przepisów skutkującego nałożeniem kary lub opłaty.

 

§ 7 ODPWIEDZIALNOŚĆ ZA UŻYTKOWANIE SAMOCHODU

1. Najemca jest w pełni odpowiedzialny za szkody powstałe z jego winy lub z winy osób, którym udostępnił samochód w związku z jego użytkowaniem w okresie obowiązywania umowy w tym w szczególności za szkody wynikłe z nieodpowiedniego użytkowania pojazdu, jego dewastacji itp.

2. Najemca przez wydaniem mu pojazdu jest zobowiązany do wpłacenia Wynajmującemu zwrotnej kaucji w wysokości …………………………, która może zostać przeznaczona przez Wynajmującego na naprawę samochodu, na poczet kar umownych zastrzeżonych w umowie, lub na poczet opłat za użytkowanie samochodu.

3. W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia samochodu Najemca zapłaci Wynajmującemu stosowne odszkodowanie w terminie 7 dni od dnia wezwania przez Wynajmującego.

4. Samochód objęty jest ubezpieczeniem AC oraz OC.

5. W razie odmowy przez ubezpieczyciela samochodu wypłaty odszkodowania lub jego części za uszkodzenie samochodu w związku z jego użytkowaniem w trakcie obowiązywania umowy Najemca jest zobowiązany do pokrycia całości kosztów naprawy samochodu lub brakującej części tych kosztów. W razie odmowy przez ubezpieczyciela samochodu wypłaty odszkodowania w związku z wystąpieniem szkody całkowitej lub utraty samochodu, Najemca jest zobowiązany do zwrotu na rzecz Wynajmującego wartości samochodu określonej w § 1 pkt 3.

6. Nadto ustala się udział własny Najemcy w szkodzie całkowitej samochodu na kwotę………………………. a w szkodzie częściowej samochodu, na kwotę ………………………….. ( udział własny jest opłatą za przestój samochodu, czas naprawy oraz formalności z tym związane i jest niezależny od kosztów naprawy samochodu lub zwrotu kosztów w związku z jego utratą).

 

§ 8 POSTANOWIENIA RÓŻNE

1. Koszty eksploatacji samochodu w okresie trwania umowy ponosi Najemca.

2. Wynajmujący nie jest zobowiązany do dostarczenia Najemcy pojazdu zastępczego w razie wystąpienia jakichkolwiek okoliczności uniemożliwiających mu korzystanie z samochodu.

3. W przypadku rozwiązania umowy, jej wygaśnięcia lub odstąpienia od niej Wynajmujący ma prawo zablokować zapłon samochodu przy użyciu systemu antykradzieżowego, ma również prawo odholowania samochodu na koszt Najemcy, oraz przekazania rzeczy pozostawionych w samochodzie do depozytu na jego koszt.

4. Odstąpienie od umowy przez Najemcę może nastąpić najpóźniej na 24 godziny przed umówionym wydaniem samochodu. Odstąpienie w późniejszym terminie może skutkować naliczeniem opłat z tytułu przestoju samochodu w wysokości czynszu najmu samochodu za jeden dzień najmu.

5. Wynajmujący ma prawo do natychmiastowego odstąpienia od umowy w razie stwierdzenia rażącego naruszenia postanowień niniejszej umowy przez Najemcę. W takiej sytuacji Wynajmujący zachowuje prawo do uzgodnionego wynagrodzenia za cały okres trwania najmu.

§ 9 KARY UMOWNE

 

1. Strony ustalają, iż Wynajmującemu należą się od Najemcy kary umowne w następujących wpadkach:
przekroczenia samochodem granicy Rzeczypospolitej Polskiej bez uprzedniej zgody wynajmującego 10 000 zł za każdy przypadek;
palenie tytoniu lub innych środków w samochodzie 5 000 zł za każdy przypadek;
przewóz zwierząt bez uprzedniej pisemnej zgody Wynajmującego 5 000 zł za każdy przypadek;
używanie samochodu w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, w tym w szczególności w rajdach, wyścigach itd.
50 000 zł za każdy przypadek;
zgubienie kluczy lub dokumentów samochodu 3 000 zł za każdą z powyższych rzeczy;
zgubienie lub uszkodzenie innych przedmiotów wskazanych w protokole zdawczo-odbiorczym 1000 zł za każdą rzecz;
holowanie innych pojazdów 5000 zł za każdy przypadek;
ponadprzeciętne zużycie bieżnika opon – każdorazowa dodatkowa dopłata
Zastrzeżone powyżej kary umowne nie wyczerpują uprawnienia Wynajmującego do dochodzenia odszkodowania przewyższającego w/w kary.

 

§ 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Wszelkie mogące powstać na gruncie przedmiotowej umowy spory strony będą starały się rozwiązywać na drodze polubownej.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową będą miały zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

3. Sądem właściwym do rozpoznania ewentualnych sporów na gruncie przedmiotowej umowy będzie Sąd właściwy dla siedziby Wynajmującego.

4. Niniejszą umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

5. Integralną częścią umowy są Tabela limitów kilometrów oraz protokoły zdawczo-odbiorcze.